Domovská stránka Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Právna doložka spoločnosti VIOLET MOON s.r.o.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Spoločnosť VIOLET MOON s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov, reg. č. subjektu: 00056594 a všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.

Výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníka nakladá spoločnosť VIOLET MOON s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov a to predovšetkým v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Spoločnosť VIOLET MOON s.r.o. je vo zmysle § 5 odst. 5 zák. o ochrane osobných údajov oprávnená za účelom ponúkania obchodu a služieb subjektu údajov ako správca jeho osobných údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou použiť jeho meno, priezvisko a adresu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti VIOLET MOON s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazení môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (najmä popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmú byť skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného dovolenia držiteľa autorských práv. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria súbory a texty publikované na stránkach informácie pre tlač.

Zodpovednosť

Spoločnosť VIOLET MOON s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť VIOLET MOON s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť služby a produkty, ktoré sú popísané na stránkach, a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť VIOLET MOON s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne, alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z ich alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušení činnosti a ďalších škôd.

Spoločnoť VILOET MOON s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky krom záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach ich obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkov a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti VIOLET MOON s.r.o. nemožno interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ takéto prehlásenie zákazník nedostal od spoločnosti VIOLET MOON s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.